Stalovereenkomst “The Mill Ranch”

Stalovereenkomst “The Mill Ranch” te Ede

1. W.H. Schollaardt, wonende aan de Apeldoornseweg 9 te Ede, handelend onder de naam:
The Mill Ranch, hierna te noemen: stalhouder
En
2.
Naam:……………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………..
Postcode:……………………………………………………………………..
Woonplaats :…………………………………………………………………
Geboortedatum :……………………………………………………………
Telefoonnummer :…………………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………….,
hierna te noemen: klant

In aanmerking nemende:

dat de stalhouder exploitant is van een pensionstal en manegebedrijf met pensionstal, hierna te noemen: de accommodatie staande en gelegen aan de Apeldoornseweg 9 te Ede;
dat de klant een paard bezit ten behoeve waarvan hij/zij van de stalhouder een paardenbox wenst te huren;
dat de klant de bevoegdheid heeft het paard in stalling te geven;
dat de stalhouder in het kader van de exploitatie van de accommodatie ten behoeve van de klant
–naast het ter beschikking stellen van een paardenbox door middel van verhuur (prestatie A)- de hierna genoemde prestaties zal verrichten:
B Het niet-exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie;
C De levering van voer voor het paard;
D De verzorging van het paard;
E Het schoonhouden van de gehuurde paardenbox;
dat
de partijen het wenselijk achten hun afspraken met betrekking tot de stalling schriftelijk vast te leggen; zijn overeengekomen als volgt:

De volgende voorwaarden:

Looptijd
Artikel 1
 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op: …./…./20….
 De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in op: …./…./20….
De overeenkomst eindigt vervolgens zonder opzegging op: …./…./20….

Opzegging
Artikel 2
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de klant als door de stalhouder worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.

Beëindiging overeenkomst en ontruiming
Artikel 3
1.Het is de stalhouder toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
– indien de klant, ondanks voorafgaande waarschuwing door de stalhouder, nalaat zijn/haar paard op deugdelijke wijze te verzorgen;
– indien de klant ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant de gehuurde paardenbox per beëindigingdatum te ontruimen en het bedrijf van de stalhouder ten spoedigste te verlaten met medeneming van al zijn/haar eigendommen.

Prijs en betaling
Artikel 4
1. De prijs van het stalgeld voor de overeengekomen prestaties bedraagt per maand ………. euro, inclusief BTW.
2. De betaling van het stalgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk voor de eerste dag van de kalendermaand waarop het stalgeld betrekking heeft.
3. In het geval de eerste stallingtermijn korter is dan 1 maand, wordt eenmalig een stalgeld naar verhouding in rekening gebracht.

Prestatie A: Huur van de paardenbox
Huur
Artikel 5
De stalhouder verhuurt aan de klant een vaste paardenbox, welke deel uitmaakt van de accommodatie.

Paarden
Artikel 6
1. De klant stalt het paard,
genaamd: ………………………………..
ras: …………………………………………
chipnummer:…………………………..
stamboeknummer: ………………….
in de paardenbox.
2. In overleg met de stalhouder, kan de klant een ander paard in de paardenbox stallen.

Gebruik en onderverhuur
Artikel 7
1. De klant is verplicht de gehuurde paardenbox overeenkomstig de bestemming te gebruiken als stalruimte voor zijn/haar paard. Een ander gebruik dan hier omschreven, is zonder schriftelijke toestemming van de stalhouder niet toegestaan.
2. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde paardenbox aan derden te verhuren of anderszins in gebruik af te staan.

Veranderingen
Artikel 8
1. Het aanbrengen door de klant van voorzieningen binnen en/of buiten de door hem/haar gehuurde paardenbox is alleen toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de stalhouder.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de klant de door hem/haar gehuurde paardenbox op te leveren in de oorspronkelijke staat.

Zadelkast
Artikel 9
1. De klant krijgt de mogelijkheid om een door de stalhouder aangewezen zadelkast in gebruik te nemen. Eigendommen van de klant behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen. Het is niet toegestaan om zaken op de kast te plaatsen. Het plaatsen van een losse of andere kast is -zonder overleg met en na schriftelijke toestemming van de stalhouder- niet toegestaan.
2. De klant dient op de hem/haar aangewezen kast zelf een hangslot te plaatsen. De klant is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van zijn/haar kast.

 Prestatie B: Het niet-exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie

Gebruik
Artikel 10
1.De stalhouder biedt de klant de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de accommodatie gebruik te maken van:
· de binnenbak
· de buitenbak
· longeercirkel
· paddocks
· weidegang (tijdens het weideseizoen, in overleg met de stalhouder)
2. Het gebruik van bovengenoemde faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief gebruik. Dit houdt onder meer in dat -tijdens lessen, evenementen of andere activiteiten door of vanwege de stalhouder- het gebruik beperkt kan worden.

Prestatie C: De levering van voer voor het paard

Leveringen
Artikel 11
1. De stalhouder levert aan het paard van de klant een eerste klas kwaliteit voer.
2. De stalhouder bepaalt de hoeveelheid voer per dag. Hij gaat daarbij uit van een normaal gebruik per dag, welk gebruik behoort bij het gewicht van het paard en de door het dier te leveren prestaties.
3. Wanneer de klant de hoeveelheid of de samenstelling van het voer wenst te veranderen, dan kan dit alleen in overleg met de stalhouder. Dit kan betekenen dat er een meerprijs aan de klant in rekening wordt gebracht.

Prestatie D: De verzorging van het paard

De verzorging
Artikel 12
De verzorging van het paard houdt het volgende in:
1. Algemene verzorging:
toezicht op het welzijn van het dier
2. Voeding:
het paard wordt door de stalhouder op vaste tijden gevoerd
3. Medische verzorging:
– het paard krijgt, slechts wanneer er sprake is van een medisch advies, dagelijks medicijnen toegediend. De kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen;
– de klant zorgt voor eigen rekening zelf voor periodieke ontworming;
– het paard wordt iedere 12 maanden vanwege de stalhouder ingeënt, de kosten hiervan zijn niet in de stalprijs inbegrepen.

Prestatie E: Het schoonhouden van de gehuurde paardenbox

Schoonhouden
Artikel 13
1. Het schoonhouden van de paardenbox bestaat uit het regelmatig uitmesten. Dit geschiedt door of namens de stalhouder;
2. De stalhouder zorgt voor opslag en afvoer van de mest;
3. De stalhouder draagt zorg voor ontsmetting van de paardenbox in geval van ziekte en in ieder geval 1 maal per jaar ter preventie;
4. De klant is verplicht om -na gebruik van de faciliteiten van – de accommodatie netjes achter te laten en de mest van zijn/haar paard op te ruimen.

Aansprakelijkheid stalhouder
Artikel 14
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is de stalhouder niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van door de stalhouder aangeboden producten.
2. De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard.
3. De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder, die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de stalhouder dient te worden betracht.
4. De aansprakelijkheid van de stalhouder voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
Artikel 15
1. De klant is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na-)laten van hemzelf/haarzelf of zijn/haar gezinsleden en tevens voor schade die wordt veroorzaakt door de gedragingen van zijn/haar dieren.
2. De klant dient al zijn/haar roerende zaken, waaronder begrepen zijn/haar paard, die op het bedrijf van de stalhouder, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.
Alsmede dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.
Bij het aangaan van een onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in de polis te verlangen.

Aldus in tweevoud ondertekend te Ede,

op: …./…./20….

De stalhouder: ………………………………………….

De klant:………………………………………………….

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.